Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Erwin’s Bookstore is een zelfstandige onderneming die vanaf het najaar van 2006 boeken via internet verkoopt. Vanaf het najaar 2007 gebeurt dit onder de naam Erwin’s Bookstore, hierna erwinsbookstore.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door erwinsbookstore.nl. erwinsbookstore.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant meegedeeld.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Verzendkosten op erwinsbookstore.nl worden apart berekend.
4.2 erwinsbookstore.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Alle betalingen dienen vooraf te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen met erwinsbookstore.nl

Artikel 6. Leveringen

6.1 Alle leveringen van Erwin’s Bookstore worden met DPD en DHL gedaan, tenzij anders aangegeven.
6.2 De verzendkosten die zijn opgesteld door erwinsbookstore.nl zijn alleen van toepassing in Nederland & België. Voor bestellingen uit andere landen zal erwinsbookstore.nl contact opnemen met de klant.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de terzake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan erwinsbookstore.nl verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Conformiteit

8.1 erwinsbookstore.nl staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

8.2 Er kan een naam/ ex-libris op het schutblad van het boek staan, zonder dat dit wordt vermeld.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en erwinsbookstore.nl, dan wel tussen erwinsbookstore.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en erwinsbookstore.nl, is erwinsbookstore.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van erwinsbookstore.nl.

Artikel 10. Overmacht

erwinsbookstore.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat erwinsbookstore.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.